The Achima Way & Achima-ansvaret

The Achima Way

Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige.  

Varje medarbetare ska känna arbetsglädje, vara stolt över sitt arbete, sina medarbetare och sin arbetsplats. Varje medarbetare och arbetsplats ska våga sticka ut med det som gör dem unika.

 

The Achima Way är också ett förhållningssätt i att ge det bästa bemötandet mot andra i sitt dagliga arbete, inte bara patienter och anhöriga men även sina medarbetare. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret.

Achima-ansvaret

Achima Care AB är som vårdgivare angelägen om att verka för en förbättrad patientsäkerhet, ett kontinuerligt förbättringsarbete inom våra enheter och att bidra till en generellt ökad kvalité i vården.

 

För att Du som patient skall känna Dig trygg i Din kontakt med oss som vårdgivare har vi tagit fram det vi kallar ”Achima-ansvaret”. Det innebär att Du som patient eller anhörig/närstående skall kunna känna Dig förvissad om att vi jobbar mot högsta standard, mot bästa bemötande och för en ständig kvalitétsutveckling. Vi är väl medvetna om att vi inte alltid kommer att nå hela vägen fram och att det finns enstaka individer som kan uppleva att vi inte alltid lever upp till denna målsättning. Vi förbinder oss att i dessa fall bemöta Dig med respekt och ta dina synpunkter på fullaste allvar och göra vad vi kan för att framtida kontakter skall bli bättre. Vi skall möjliggöra för alla att på ett enkelt sätt inkomma med synpunkter och kritik. 

 

Genom Achima-ansvaret förbinder vi oss att:

  • Följa de etiska och medicinska riktlinjer såsom de framgår av myndigheter, regioner/landsting och offentliga företrädare för dessa likväl som företrädare för professionerna inom vården (fackliga organisationer etc.).
  • Vid begångna misstag omgående kontakta berörd/berörda, förbehållslöst be om ursäkt, beskriva, om möjligt, hur vi arbetar för att ställa allt till rätta samt beskriva konsekvenserna av missödet såväl på kort som på lång sikt.